เตรียมตัวก่อนสร้างบ้านกับ iCONS

1 เตรียมที่ดินก่อนก่อสร้าง

ไอค่อน ให้บริการสร้างบ้านในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตามระยะทางที่กำหนด นอกเหนือจากนี้อาจจะมีค่าขนส่งตามความเป็นจริง ลูกค้าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสมบูรณ์ หรือได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ดินต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อเข้าถึงได้ และมีสายเมนไฟฟ้า-ประปาผ่านหน้าที่ดิน ลูกค้าต้องเตรียมที่ดินให้พร้อมก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปปลูกสร้าง เช่น ถมที่ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ขุดตอไม้ ตัดต้นไม้ รวมถึงอาจจะต้องรื้อรั้วหรือกำแพงที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ที่ดินที่จะปลูกสร้างบ้าน ต้องมีพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่พักของคนงาน และเป็นที่เก็บ ที่กองวัสดุก่อสร้าง ตลอดงานก่อสร้าง ในกรณีที่ที่ดินต้องมีการขออนุญาตผ่านทางเข้า-ออก หรือมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้า-ออก ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

2 เลือกแบบบ้าน

เรามีแบบบ้านหลากหลายแบบ ให้ลูกค้าเลือกให้เหมาะตามปัจจัยต่างๆ ที่ควรคำนึงถึง นั่นคือ ขนาดที่ดิน ลูกค้าควรทราบขนาดที่ดิน กว้างxยาว เพื่อเลือกแบบบ้านให้เหมาะสมกับขนาดที่ดิน ความต้องการภายในครอบครัว ควรเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมกับจำนวนสมาชิกภายในครอบครัว เช่น จำนวนห้องนอน ห้องน้ำ โดยเลือกแบบบ้านที่มีพื้นใช้สอยเหมาะสมกับวิถีชีวิตประจำวัน เมื่อลูกค้าเลือกแบบบ้านเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถปรึกษาสถาปนิก เพื่อปรับแบบ หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ตรงกับความต้องการให้มากที่สุด เมื่อบริษัทฯ ทำการแก้ไขแบบและประมาณราคาก่อสร้างงานเพิ่ม-ลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะเชิญลูกค้ามาพิจารณาแบบบ้าน และอนุมัติราคาที่แก้ไขตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์มา จากนั้นบริษัทฯ จะนัดลูกค้าทำสัญญา โดยจะนัดล่วงหน้าประมาณ 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าพิจารณาและอนุมัติแบบ-ราคา แล้วเสร็จ

3 ทำสัญญาก่อสร้าง

ลูกค้าควรมาทำสัญญาและลงนามด้วยตนเอง หากไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ควรทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาทำการแทน หลังจากทำสัญญาแล้ว ทางบริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10% ของรายการนั้นๆ และลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในการขอเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการวัสดุทุกครั้ง กรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกวัสดุอุปกรณ์กับทางบริษัทฯ และต้องการจะจัดส่งวัสดุมาที่หน้างานเอง ลูกค้าจะต้องจัดหามาให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ระยะเวลาการก่อสร้างต้องขยายออกไปจากที่กำหนดไว้

4 เลือกวัสดุ อุปกรณ์งานก่อสร้าง

บริษัทฯ จะติดต่อพร้อมแจ้งรายละเอียดไปยังลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม เพื่อแนะนำให้ลูกค้าไปเลือกวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ณ ร้านค้าที่ทางบริษัทฯกำหนด วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ระบุตามสัญญา ทางบริษัทฯ จะจัดส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้ ตามขั้นตอนของการก่อสร้าง

5 ดำเนินงานก่อสร้าง

ขอไฟฟ้า-ประปาชั่วคราว เพื่อใช้ในระหว่างการก่อสร้าง เริ่มงานวางผัง ตอก/เจาะเสาเข็ม วางฐานราก ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป, หล่อคอนกรีตตอม่อ, เสา, ติดตั้งโครงหลังคา และวางพื้นสำเร็จรูป มุงหลังคา เทพื้น คสล.ทับหน้าพื้นสำเร็จรูป ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบและกรอบบาน และนัดหมายให้ลูกค้าเลือกกระเบื้องและสุขภัณฑ์ ฉาบปูน ติดตั้งฝ้าเพดาน เริ่มงานระบบไฟฟ้า-ประปา เริ่มงานสถาปัตยกรรม เช่น ปูวัสดุผิวพื้น ผนัง ติดตั้งบันได ประตู หน้าต่าง ทาสี พร้อมทั้งแจ้งให้ลูกค้าจัดหาดวงโคม เก็บงานส่วนที่เหลือ เช่น ติดตั้งสวิทซ์ ปลั๊ก ดวงโคม ตรวจสอบระบบไฟฟ้า-ประปา ทำความสะอาดทั้งภายใน ภายนอก พร้อมทั้งตรวจสอบงานก่อสร้างทั้งหมด

6 รับมอบบ้าน

ลูกค้าทำการตรวจสอบบ้านร่วมกับตัวแทนของบริษัทฯ ถ้ามีการแก้ไข บริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ถ้างานเรียบร้อยดี ลูกค้าเซ็นต์เอกสารรับมอบบ้าน กุญแจบ้าน พร้อมรับใบรับประกันบ้าน

งวดชำระเงิน

เราแบ่งขั้นตอนของการทำงานอย่างชัดเจน เพื่อให้คุณมองเห็นภาพรวมของการทำงานของเราทั้งหมด

ระบบการก่อสร้างคอนกรีตแบบผสมผสาน

งวดที่ 1

ชำระ 15% เมื่องานวางผัง, ตอก/เจาะเสาเข็ม, หล่อฐานรากแล้วเสร็จ

งวดที่ 2

ชำระ 20% เมื่องานติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป, หล่อคอนกรีตตอม่อ, เสา, ติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ

งวดที่ 3

ชำระ 20% เมื่องานมุงหลังคา ยกเว้นหลังคาตอนล่างและซุ้มกันสาด, หล่อคอนกรีตพื้นภายในบ้าน, ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง, ก่อผนังแล้วเสร็จ ยกเว้น ผนังส่วนที่ติดขัดเพราะงานระบบที่ต้องดำเนินการภายหลัง

งวดที่ 4

ชชำระ 15% เมื่องานหล่อคอนกรีตพื้นเฉลียง, ระเบียง, ฉาบปูนแล้วเสร็จ ยกเว้น ส่วนที่รองานก่ออิฐที่ติดขัดเพราะงานระบบต่างๆ ยกเว้น งานฉาบปูนภายในห้องน้ำ, ติดตั้งฝ้าภายในแล้วเสร็จ ยกเว้น ฝ้าบริเวณห้องน้ำ และฝ้าภายนอกทั้งหมด, เดินระบบ ไฟฟ้า-ประปาแล้วเสร็จ

งวดที่ 5

ชำระ 10% เมื่องานติดตั้งบานประตู หน้าต่างอลูมิเนียม หรือ UPVC, ปูกระเบื้องห้องน้ำ, ติดตั้งบันไดไม้, ติดตั้งฝ้าภายนอก, ทาสีรองพื้น หรือฉาบผิวบาง แล้วเสร็จ

งวดที่ 6

ชำระ 5% เมื่องานทั้งหมดแล้วเสร็จ

Contact iCONS

สอบถามข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการ แล้วเราจะติดต่อกลับคุณทันที

Office

บริษัท อินเทลลิเจนท์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ออฟฟิศ 527/13 หมู่ที่ 5 ซ.บ้านหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
มือถือ : 091-861-8227
โทร & แฟกซ์ : 042-328-887
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0415553001214
แผนที่

Factory

บริษัท อินเทลลิเจนท์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
โรงงาน 297 หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่ ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร & แฟกซ์ : 042-328-887
แผนที่